28|5
2018

GDPR Policy

Din integritet är viktig för oss. I vår policy för behandling av personuppgifter beskrivs bland annat vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, vilka rättigheter du har enligt lag, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss.

 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Styrelsen för David Persson Magi AB (556809-9799), Igelkottsvägen 1B, 246 52 Löddeköpinge, info@davidpersson.se, nedan kallat Styrelsen, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter för David Persson Magi AB. Personuppgiftsansvarig är ansvarig för att all behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

 

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OCH VARFÖR?

I detta avsnitt beskrivs för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas samt på vilken laglig grund behandlingen utförs för dig som skickar en förfrågan eller bokning till David Persson Magi AB.

 

1. FÖR ATT KUNNA HANTERA DIN FÖRFRÅGAN ELLER BOKNING

Personuppgifter behandlas för att:

Kunna göra identifikation av beställaren
Kunna hålla kontakt innan samt efter genomfört event
Hantera betalningar

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

  • Namn
  • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer)
  • Fakturadress

Laglig grund: För att kunna fullgöra våra åtaganden

Vi vill poängtera att alla personuppgifter vi behandlar är uppgifter som kommer direkt från dig. Vi tar inte in personuppgifter från någon extern källa så som SPAR eller liknande.

Lagring och gallring:

Personuppgifterna för dig behandlas för ovan ändamål i max 24 månader. Detta för att så effektivt som möjligt kunna hantera framtida förfrågningar och bokningar samt administrera fakturor. Varje år i januari raderas mail äldre än 24 månader.

 

DELNING OCH ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller delas med någon part utan att du aktivt är involverad och kan bestämma om delning skall ske eller ej.

 

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras bort då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring och de ändamål som de har samlats in för. Läs mer om lagring och gallring under respektive ändamål ovan.

Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

 

DINA RÄTTIGHETER OCH VAL

Rätt till tillgång
Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter och om du vill få mer kunskap om den personuppgiftsbehandling som görs, har du rätt att begära tillgång till dina uppgifter som av oss lämnas i form av ett s.k. registerutdrag. Om vi mottar en begäran om tillgång, kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Rätt till rättelse
Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering
Du har rätt att begära radering av personuppgifter som vi behandlar om

Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats
Du har återkallat ett samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen
Personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt
Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av

Rätt till begränsning
Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.

 

KLAGOMÅL

Du har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen http://www.datainspektionen.se

 

KONTAKTUPPGIFTER

För ytterligare information om personuppgiftsbehandling, eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

David Persson Magi AB
Igelkottsvägen 1B
246 52 Löddeköpinge

E-postadress: info@davidpersson.se

 

ÄNDRINGAR I POLICYN

Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Den senaste uppdaterade versionen av integritetspolicyn hittar du alltid på denna sida. Vid betydande ändringar (t ex av ändamålen för personuppgiftsbehandling eller kategorier av personuppgifter) kommer du att få information om detta via e-post eller på vår hemsida, https://davidpersson.se